استان آذربایجان شرقی

Āzarbāijān-e Sharqi - East Azerbaijan Province